บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีน (China) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa&Translation

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า สำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีน (China) โดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ - NYC Visa&Translationประเทศจีน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์


ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อเต็ม : สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)
 • เมืองหลวง : ปักกิ่ง (Beijing)
 • ภาษาราชการ : ภาษาจีนกลาง (Mandarin)
 • พื้นที่ : ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร (เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก)
 • ประชากร : มากกว่า 1.4 พันล้านคน (เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก)

การเมือง

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีระบบการเมืองแบบสังคมนิยมภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China) ซึ่งเป็นพรรคเดียวที่มีอำนาจปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีคือผู้นำสูงสุดของประเทศ


เศรษฐกิจ

จีนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยปัจจุบันจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจของจีนมีความหลากหลาย รวมถึงการผลิต เทคโนโลยี การบริการ และการค้าระหว่างประเทศ


วัฒนธรรม

จีนมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเก่าแก่ ประกอบไปด้วยการศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม และประเพณีที่มีความสำคัญ เช่น เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) และเทศกาลไหว้พระจันทร์ (Mid-Autumn Festival) อาหารจีนยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยรสชาติและวิธีการปรุงที่หลากหลายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนมีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างมาก รวมถึงความสำเร็จในโครงการอวกาศ เช่น การส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร


สถานที่สำคัญ

 • กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) : หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลก
 • เมืองต้องห้าม (Forbidden City ): พระราชวังโบราณในปักกิ่งซึ่งเคยเป็นที่พำนักของจักรพรรดิจีน
 • กองทัพทหารดินเผา (Terracotta Army) : รูปปั้นทหารดินเผาจำนวนมากที่ถูกฝังอยู่กับจักรพรรดิฉินฉือหวงในซีอาน

ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้จีนจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว แต่ก็ประสบกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จีนมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก โดยเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลในองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) และองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญในหลายด้าน และยังคงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกต่อไปในอนาคตการยื่นวีซ่าประเภทต่าง ๆ

NYC Visa and Translation เป็นบริการรับยื่นวีซ่าที่ครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีน ไม่ว่าคุณจะต้องการยื่นวีซ่าประเภทใด เราสามารถให้บริการได้ทั้งหมด อาทิ

- วีซ่าประเภท L : สำหรับการท่องเที่ยว (ฟรีวีซ่า สำหรับคนไทย 30 วัน)

- วีซ่าประเภท M : สำหรับการทำธุรกิจในประเทศจีน

- วีซ่าซ่าประเภท F : สำหรับการเข้าร่วมประชุม การศึกษาวิจัย หรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ

- วีซ่าประเภท Z : สำหรับการทำงานในประเทศจีน- วีซ่าประเภท Q1, Q2 : สำหรับการเยี่ยมญาติในประเทศจีน

- วีซ่าประเภท S1, S2 : สำหรับการเยี่ยมเยียนผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศจีน

- วีซ่าประเภท X1, X2 : สำหรับการศึกษาในประเทศจีน

- วีซ่าประเภท J1, J2 : สำหรับนักข่าวหรือนักข่าวฝึกงาน

- วีซ่าประเภท C : สำหรับลูกเรือที่ทำงานบนเรือ เครื่องบิน หรือรถไฟ- วีซ่าประเภท D : สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักถาวรในประเทศจีน

- วีซ่าประเภท G : สำหรับการเดินทางผ่านประเทศจีน

- วีซ่าประเภท R : สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถพิเศษ


การยื่นขอวีซ่าสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีนมีกระบวนการและเอกสารที่จำเป็นดังนี้

ประเภทของวีซ่า

 1. วีซ่าท่องเที่ยว (L Visa): สำหรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
 2. วีซ่าธุรกิจ (M Visa): สำหรับการเดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือการค้าขาย
 3. วีซ่าเยี่ยมเยียน (Q Visa): สำหรับการเดินทางเยี่ยมครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน
 4. วีซ่านักเรียน (X Visa): สำหรับการเดินทางเพื่อศึกษาต่อ
 5. วีซ่าทำงาน (Z Visa): สำหรับการทำงานในประเทศจีน

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

 1. พาสปอร์ต (Passport) : ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า : แบบฟอร์มขอวีซ่า (Visa Application Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงลายมือชื่อ
 3. รูปถ่าย : ขนาด 2x2 นิ้ว หรือ 33x48 มม. จำนวน 1 รูป พื้นหลังสีขาว
 4. หลักฐานการเดินทาง : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ
 5. หลักฐานการเข้าพัก : การจองโรงแรมหรือหนังสือเชิญจากบุคคลหรือองค์กรในประเทศจีน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน : บัญชีเงินฝากหรือหลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีความสามารถในการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง
 7. หนังสือเชิญ (ถ้ามี) : ถ้าเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเยี่ยมเยียน จะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัทหรือบุคคลในประเทศจีน

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

 1. เตรียมเอกสาร : เตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น
 2. กรอกแบบฟอร์ม : กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์และพิมพ์ออกมา
 3. นัดหมาย : ทำนัดหมายยื่นขอวีซ่าผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)
 4. ยื่นเอกสาร : เดินทางไปยื่นเอกสารตามวันที่นัดหมายพร้อมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 5. รอรับผล : รอการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 4-7 วันทำการ

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

คนไทยสามารถยื่นขอวีซ่าจีนได้ที่

 • สถานทูตจีนในกรุงเทพมหานคร
 • สถานกงสุลจีนในจังหวัดเชียงใหม่ และสงขลา
 • ศูนย์บริการวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) ในกรุงเทพฯ

ข้อควรระวัง

 1. ตรวจสอบเอกสาร : ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด
 2. การนัดหมายล่วงหน้า : ทำนัดหมายยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าเนื่องจากช่วงเวลาที่ว่างอาจมีจำนวนจำกัด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า : ตรวจสอบและเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่กำหนด

การขอวีซ่าจีนสำหรับคนไทยไม่ซับซ้อน แต่ต้องการความรอบคอบในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น


บริการแปลภาษาและรับรองเอกสาร

นอกจากบริการยื่นวีซ่าแล้ว เรายังมีบริการแปลภาษาและรับรองเอกสารโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี บริการนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องและเป็นทางการในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า


ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและการแปลภาษามานานกว่า 12 ปี ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกคน


การติดต่อและช่องทางการให้บริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้หลายข่องทาง

- โทรศัพท์ : 083-2494999

- Line Official ID : @nyc168

- Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service (https://www.facebook.com/nyc168)

- อีเมล : contact@nycvisa.org

- เว็บไซต์ : www.nycvisa-translation.com


สาขาของ NYC Visa and Translation

เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกของลูกค้า คุณสามารถเลือกใช้บริการได้จากสาขาที่ใกล้คุณที่สุด สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่:


ที่ตั้งสำนักงาน NYC Visa & Translation สาขากรุงเทพ

เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52  

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250
การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ

เรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การยื่นคำขอ หรือการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอวีซ่าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการด้วยความเป็นมิตรและมืออาชีพ


ทำไมต้องเลือกใช้บริการจาก NYC Visa and Translation

NYC Visa and Translation เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านวีซ่าและการแปลเอกสารมากว่า 12 ปี ซึ่งมีความโดดเด่นและเหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการจากเรา ดังนี้


1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

    - ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการขอวีซ่าและการแปลภาษามากว่า 12 ปี เรามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียด


2. บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร

    - เราให้บริการยื่นวีซ่าทุกประเภทและทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าครอบครัว นอกจากนี้เรายังมีบริการแปลภาษาและรับรองเอกสาร


3. ทีมงานมืออาชีพ

    - ทีมงานของเราเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านการขอวีซ่าและการแปลเอกสาร เรามุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความถูกต้องในทุกขั้นตอน


4. การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม

    - เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การยื่นคำขอ หรือการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ


5. ความสะดวกสบายในการใช้บริการ

    - เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ ทำให้คุณสามารถเลือกใช้บริการจากสาขาที่ใกล้คุณที่สุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นขอวีซ่า


การเตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่า

การเตรียมตัวก่อนยื่นวีซ่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพื่อให้การยื่นวีซ่าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงสุด คุณควรเตรียมตัวดังนี้


1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าที่ต้องการยื่น

    - ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่ต้องการยื่น เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่านักเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้


2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

    - เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นวีซ่า เช่น หนังสือเดินทาง รูปถ่ายตามที่กำหนด ใบรับรองการทำงาน หรือหนังสือเชิญ (ถ้ามี)


3. แปลเอกสารและรับรองเอกสาร

    - หากเอกสารบางฉบับเป็นภาษาไทย คุณควรทำการแปลเอกสารเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และทำการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง


4. ยื่นคำขอวีซ่า

    - หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถยื่นคำขอวีซ่าตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสามารถขอคำแนะนำจากทีมงานของ NYC Visa and Translation ได้


5. ติดตามผลการยื่นวีซ่า

    - หลังจากยื่นคำขอวีซ่าแล้ว ควรติดตามผลการยื่นวีซ่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบสถานะของคำขอและดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับ


บริการรับยื่นวีซ่าและการแก้ไขปัญหาวีซ่าสำหรับชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีนของ NYC Visa and Translation เป็นบริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพ เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านนี้มานานกว่า 12 ปี ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนการขอวีซ่า ด้วยบริการที่ครอบคลุมและทีมงานมืออาชีพ เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้คุณได้รับวีซ่าตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วและราบรื่น


บริการอื่น ๆ ของ NYC Visa and Translation

นอกจากบริการยื่นวีซ่าและแปลเอกสารแล้ว เรายังมีบริการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้การเดินทางและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น:


- บริการรับรองเอกสารจาก Notary Public

    - เรามีบริการรับรองเอกสารจาก Notary Public เพื่อให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและเป็นทางการ


- บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

    - เรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในราคาพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคุณ


- บริการประกันการเดินทาง

    - เรามีบริการประกันการเดินทางเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทางของคุณ


ด้วยบริการที่ครอบคลุมและหลากหลายของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาการใช้บริการรับยื่นวีซ่าและแปลเอกสารของ NYC Visa and Translation


1. ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

การยื่นขอวีซ่าที่ NYC Visa and Translation นั้นง่ายและสะดวก ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและการช่วยเหลือจากทีมงานมืออาชีพ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


- ติดต่อเรา : คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ Line Official ID, Facebook หรืออีเมล เพื่อขอคำปรึกษาและนัดหมายการยื่นขอวีซ่า


- เตรียมเอกสาร : ทีมงานของเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า และช่วยเหลือในการแปลเอกสารและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง


- ยื่นคำขอ : ทีมงานของเราจะดำเนินการยื่นคำขอวีซ่าในนามของคุณ และติดตามผลการยื่นคำขออย่างใกล้ชิด


- รับวีซ่า : เมื่อคำขอวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ ทีมงานของเราจะแจ้งให้คุณทราบและจัดส่งวีซ่าให้คุณโดยเร็วที่สุด


2. การแปลเอกสารและรับรองเอกสาร

การแปลเอกสารและรับรองเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการยื่นขอวีซ่า ทีมงานของ NYC Visa and Translation มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารทางธุรกิจ หรือเอกสารทางการศึกษา เรามั่นใจว่าเอกสารที่แปลและรับรองโดยเราจะมีความถูกต้องและเป็นทางการตามที่ต้องการ


3. บริการเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นอกจากบริการยื่นวีซ่าและแปลเอกสารแล้ว เรายังมีบริการเพิ่มเติมที่สามารถช่วยให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างสะดวกสบาย เช่น


- การจัดหาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม : เรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมในราคาพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ


- ประกันการเดินทาง : เรามีบริการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมและมีความคุ้มครองสูง เพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย


- บริการรับรองเอกสารจาก Notary Public : เรามีบริการรับรองเอกสารจาก Notary Public เพื่อให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและเป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยื่นขอวีซ่าและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ


ความสำคัญของการยื่นวีซ่าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การยื่นวีซ่าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติวีซ่าอย่างรวดเร็วและราบรื่น การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด การแปลเอกสารอย่างถูกต้อง และการรับรองเอกสารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างละเอียดและรอบคอบ ทีมงานของ NYC Visa and Translation มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับกระบวนการเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจและสามารถเดินทางได้อย่างไม่มีปัญหา


สาขาของ NYC Visa and Translation

เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ ทำให้คุณสามารถเลือกใช้บริการจากสาขาที่ใกล้คุณที่สุด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นขอวีซ่า สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่:

ที่ตั้งสำนักงาน NYC Visa & Translation สาขากรุงเทพฯ

เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52  

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250
NYC Visa and Translation เป็นบริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า และแปลเอกสารที่ครบวงจรและมีคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปี ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร การยื่นคำขอ การแปลเอกสาร และการรับรองเอกสาร เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงสุด


การเลือกใช้บริการจาก NYC Visa and Translation จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการยื่นขอวีซ่าของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ เราพร้อมที่จะเป็นคู่มือและผู้ช่วยในการเดินทางและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบาย
บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public และ NAATI

บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public และนักแปล NAATI เป็นอีกหนึ่งบริการที่ NYC Visa and Translation ภูมิใจนำเสนอ เอกสารที่ต้องการการรับรองจาก Notary, NAATI มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการศึกษา เอกสารธุรกิจ หรือเอกสารส่วนบุคคล การรับรองเอกสารช่วยให้เอกสารของคุณมีความถูกต้องและเป็นทางการในการใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าหรือการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ


ประกันการเดินทาง

เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทาง NYC Visa and Translation มีบริการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมและมีความคุ้มครองสูง ประกันการเดินทางนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง คุณจะได้รับความคุ้มครองและการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


การจัดหาตั๋วเครื่องบินและที่พัก

เรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคุณ เรามีความร่วมมือกับสายการบินและโรงแรมชั้นนำหลายแห่ง ทำให้คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ


บริการให้คำปรึกษาด้านการเดินทางและการย้ายถิ่นฐาน

นอกจากบริการยื่นขอวีซ่าและแปลเอกสารแล้ว NYC Visa and Translation ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการเดินทางและการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่าง ๆ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการย้ายถิ่นฐาน


ความคิดเห็นจากลูกค้าที่ใช้บริการ

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการของ NYC Visa and Translation มีความสำคัญสำหรับเรา นี่คือบางส่วนของความคิดเห็นจากลูกค้าที่พึงพอใจในบริการของเรา

 • "ทีมงานของ NYC Visa and Translation ช่วยให้การยื่นขอวีซ่าของผมเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา ผมได้รับวีซ่าในเวลาที่รวดเร็วและสามารถเดินทางได้ตามแผน ขอบคุณทีมงานมากค่ะ" – คุณแป๋ม (กรุงเทพมหานคร)

 • "บริการแปลเอกสารของ NYC Visa and Translation มีคุณภาพสูงและรวดเร็ว ทีมงานมืออาชีพมาก ๆ ค่ะ แนะนำเลยครับผม" – คุณต้องเต (มหาสารคาม)

 • "ผมใช้บริการประกันการเดินทางของ NYC Visa and Translation รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทาง ขอบคุณสำหรับบริการดี ๆ ครับ" – คุณสมชาย (ขอนแก่น)


ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ NYC Visa and Translation

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความพึงพอใจและประสบความสำเร็จในการยื่นขอวีซ่าและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ


บริการแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการเดินทาง

ไม่ว่าคุณจะต้องการยื่นขอวีซ่า แปลเอกสาร รับรองเอกสาร จัดหาตั๋วเครื่องบินและที่พัก หรือประกันการเดินทาง NYC Visa and Translation มีบริการที่ครบวงจรและครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้การเดินทางและการทำธุรกรรมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา


ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้:


NYC Visa and Translation ขอมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ เพื่อให้การเดินทางและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการยื่นขอวีซ่าและใช้บริการอื่น ๆ ของเราด้วยความมั่นใจ
    NYC Visa and Translation ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่า การแปลเอกสาร และการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่พึงพอใจในบริการของเราวันนี้ แล้วคุณจะพบว่าการยื่นขอวีซ่าและการเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำจากทีมงานมืออาชีพของเรา


    NYC Visa and Translation พร้อมที่จะเป็นคู่มือและผู้ช่วยในการเดินทางและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณ ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาและใช้บริการจากทีมงานมืออาชีพของเรา แล้วคุณจะพบว่าการขอวีซ่าและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยความช่วยเหลือจาก NYC Visa and Translationบริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

บริษัท NYC VISA & TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยื่นได้ทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศจีน (China Visa) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com

เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก

ติดต่อเรา

 • NYC VISA & TRANSLATION
 • ที่อยู่ : เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
 • LINE : @nyc168
 • โทรศัพท์ : 083-2494999
 • E-mail : contact@ilc.ltd


NYC Visa & Translation พร้อมให้บริการคุณในการดำเนินการขอวีซ่าจีน (China Visa) และบริการแปลเอกสารทุกประเภท เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ เรายินดีให้บริการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ทุกเมื่อ ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการดำเนินการขอวีซ่าและการแปลเอกสาร

© 2024 NYC Visa & Translation. All rights reserved.

0 ความคิดเห็น