บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศออสเตรีย (Austria) รองรับทุกประเภท และทุกประเทศประเทศทั่วโลก - NYC VISA&TRANSLATION

บริการรับยื่นวีซ่า แก้ไขปัญหาวีซ่า ประเทศออสเตรีย (Austria) รองรับทุกประเภท และทุกประเทศประเทศทั่วโลก - NYC VISA&TRANSLATION    ออสเตรีย (Austria) เป็นประเทศในทวีปยุโรปกลาง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีป ติดกับประเทศเยอรมนี เช็กเกีย สโลวาเกีย ฮังการี สโลวีเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และธรรมชาติที่งดงาม


    การเดินทางไปต่างประเทศมักเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีความสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อท่องเที่ยว, การศึกษา หรือการทำธุรกิจ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นประสบการณ์นี้ มีหลายปัญหาที่ต้องเผชิญหน้า และวีซ่าเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจทำให้คุณคับขันได้    ในปัจจุบัน การขอวีซ่าอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและกว้างขวาง การทำให้ปัญหามีมิติมากมาย เช่น การทำเอกสาร, การตรวจสอบเอกสาร และการปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด นอกจากนี้ ปัญหาทางภาษาอาจทำให้การยื่นวีซ่าทำได้ยากขึ้น


    เพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาวีซ่าของพวกเขา, NYC VISA&TRANSLATION มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในการรับยื่นวีซ่าและแก้ไขปัญหาวีซ่าทุกประเภทในประเทศออสเตรีย (Austria) และทุกประเทศทั่วโลก

การจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศออสเตรีย จำเป็นต้องมีวีซ่า โดยประเภทวีซ่าที่ให้บริการในประเทศไทย มีดังนี้  • วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen Visa)

    วีซ่าท่องเที่ยว (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือสามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรียอยู่ที่ 90 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย มีดังนี้

* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
* ใบสมัครวีซ่า
* รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
* สำเนาบัตรประชาชน
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สำเนาสูติบัตร
* หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ
* สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
* หลักฐานการเงินอื่นๆ (เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
* ใบจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

ตัวอย่างเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องยื่นเพิ่มเติม ได้แก่

* หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับบุคคลในประเทศออสเตรีย (เช่น จดหมายเชิญจากญาติ เพื่อน หรือคู่สมรส)
* หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง (เช่น แผนการเดินทาง ตั๋วคอนเสิร์ตหรือการแสดง ตั๋วชมกีฬา เป็นต้น)

    NYC VISA&TRANSLATION ให้บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย โดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามีความเข้าใจในกระบวนการยื่นวีซ่าเป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่าขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ติดต่อสอบถามข้อมูลและนัดหมาย

    ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรีย หรือนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารได้ที่ NYC VISA&TRANSLATION เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคำถามและนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมง

  1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามประเภทวีซ่าที่ต้องการ

    ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

  1. ส่งเอกสารให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการ

    เมื่อท่านเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถส่งเอกสารให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการได้ โดยเอกสารจะได้รับการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา

  1. รอรับผลการพิจารณาวีซ่า

    หลังจากส่งเอกสารแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตออสเตรีย โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ


วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)

วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือสามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศออสเตรียได้ โดยระยะเวลาของวีซ่าธุรกิจออสเตรียอยู่ที่ 90 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าธุรกิจออสเตรีย มีดังนี้

* หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
* ใบสมัครวีซ่า
* รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
* สำเนาบัตรประชาชน
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* สำเนาสูติบัตร
* หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ
* สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
* หลักฐานการเงินอื่นๆ (เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
* จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในประเทศออสเตรีย
* แผนการเดินทาง

ตัวอย่างเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องยื่นเพิ่มเติม ได้แก่

* หนังสือรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ
* หนังสือรับรองจากหอการค้า
* ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
* เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง (เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา เป็นต้น) 

    NYC VISA&TRANSLATION ให้บริการรับยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรีย โดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์กว่า 12 ปี เรามีความเข้าใจในกระบวนการยื่นวีซ่าเป็นอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย


บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

    บริษัท NYC VISA&TRANSLATION มีสาขาทั่วประเทศไทย ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการขอวีซ่าประเทศ ออสเตรีย (Austria) ใกล้บ้านของคุณอย่างสะดวก ทั้งนี้เรายังสามารถให้บริการขอวีซ่าประเทศ ออสเตรีย (Austria) จากทุกมุมโลกด้วย ทำให้คุณสามารถรับบริการจากที่ห่างไกลได้ตามความสะดวกของคุณ


หากคุณกำลังมองหาบริการรับยื่นวีซ่าประเทศ ออสเตรีย (Austria) ที่ครบวงจรและมีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ ติดต่อเราได้ที่ 083-2494999 หรือ Line Official ID: @nyc168 หรือ อีเมล contact@nycvisa.org ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.nycvisa-translation.com เรามีสาขาให้บริการกว่า 26 สาขาทั่วประเทศ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณและให้คำปรึกษาในทุกข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับวีซ่าประเทศ ออสเตรีย (Austria)


 ติดต่อเรา

NYC VISA&TRANSLATION

  • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Facebook : NYC Visa and Translation NAATI Notary Public Service
  • LINE : @nyc168
  • Tel : 083-2494999
  • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น